Սուրեն Այվազյանին – Сурену Айвазян – Suren Ayvazyan

Սուրեն Այվազյանին – Сурену Айвазян – Suren Ayvazyan

Հայաստանի քարտեզագրական մշակույթը, որը թվագրվում է 7-րդ դարով՝ հայ միջնադարի մեծ գիտնական Անանիա Շիրակացու «Աշխարհագրությամբ» Սուրեն Այվազյանին թույլ է տվել կազմել «Հայաստանի պատմական քարտեզները» ատլասը, որը ընդգրկում է մ.թ.ա. 2107 թ. ե . մինչև 428 թվականը, ըստ 18-րդ դարի հեղինակ Միքայել Չամչյանի ժամանակագրության։ Ս.Այվազյանի ատլասը «Հայոց պատմության հայր» Մովսես Խորենացու (410-492) «Հայոց պատմության» լավ պատկերազարդումն է։

Հայաստանի ակադեմիկոս Ա.Ն

Ս.Տ.Երեմյան

25 հունվարի 1991 թ

Հայաստանի վարչաաշխարհագրական բաժանումը

I. Մեծ Հայքի երկիրը. Մարզեր (փակագծերում՝ կենտրոններ).

Այրարատ (Արմավիր), 2. Վասպուրական (Վան), 3. Գուգարք (Արտագան), 4. Սյունիք (Բագաբերդ), 5. Տուրուբերան (Գայքաշեն), 6. Աղձնիկ (Տիգրանակերտ), 7. Տայք (Բոգաբերդ), 8. Մոկք. (Ապարան), Կորճայք (Մախկերտ), 10. Արցախ (Շուշի), 11. Ուտիկ (Ֆարնես), 12. Աղվանք (Կապագակ), 13. Փայտակարան (Բաքուրակերտ), 14. Բարձր Հայաստան (Անի-Կատախ), 15. Չորրորդ. Հայաստան (Արշամաշատ), 16. Ատրպատական ​​(Ադերբայդագան).

Տարածքներ:

Պարս-Արմենիա (Սալմաստ), 2. Վարարատ (Տավրեժ), 3. Մատյան (Իզիրտու), 4. Գանձակ (Գանձակ), 5. Գիլան (Գայլաման), 6. Միհրական (Գրաթն), 7. Շանչան (Շանչան), 8. Պատիժագար (Պատիժագար).

II. Փոքր Հայքի տարածք. Մարզեր:

Առաջին Հայաստան (Մարաշ), 2. Երկրորդ Հայաստան (Կոմանա), 3. Երրորդ Հայաստան (Ամասիա), 4. Գամիրք (Մաժակ կամ Կեսարիա)։

Տարածք III Հայկական Կիլիկիա (Ադանա) նահանգներ.

հարթավայր, 2 Լեռ.

Восходящая к VII веку – к “Географии” великого ученого армянского средневековья Анания Ширакаци картографическая культура Армении позволила Сурену Айвазяну составить Атлас “Исторические карты Армении”, охватывающий период с 2107 г. до н. э . по 428 г., согласно хронологии автора XVIII века Микаэла Чамчяна. Атлас С. Айвазяна является хорошей иллюстрацией “Истории Армении” “Отца армянской истории” Мовсеса Хоренаци (410-492 гг.)

Академик А. Н. Армении

С. Т. Еремян

25 января 1991 г.

Административно-географическое деление Армении

I. Край Великая Армения. Провинции (в скобках – центры):

Айрарат (Армавир), 2. Васпуракан (Ван), 3. Гугарк (Артаган), 4. Сюник (Багаберд), 5. Туруберан (Гайкашен), 6. Агдзник (Тигранакерт), 7. Тайк (Богаберд), 8. Мокк (Апаран), Корчайк (Махкерт), 10. Арцах (Шуши), 11. Утик (Фарнес), 12. Агванк (Капагак), 13. Пайтакаран (Бакуракерт), 14. Высокая Армения (Ани-Катах), 15. Четвертая Армения (Аршамашат), 16. Атрпатакан (Адербайдаган).

Области:

Парс-Армения (Салмаст), 2. Варарат (Тавреж), 3. Матян (Изирту), 4. Гандзак (Гандзак), 5. Гилан (Гайламан), 6. Михракан (Гратн), 7. Шанчан (Шанчан), 8. Патижагар (Патижагар).

II. Край Малая Армения. Провинции:

Первая Армения (Мараш), 2. Вторая Армения (Комана), 3.Третья Армения (Амасия), 4. Гамирк (Мажак или Кесария).

III Край Армянская Киликия (Адана) Провинции:

Равнинная, 2 Горная.

The cartographic culture of Armenia dating back to the 7th century – to the “Geography” of the great scientist of the Armenian Middle Ages Anania Shirakatsi allowed Suren Ayvazyan to compile the Atlas “Historical Maps of Armenia”, covering the period from 2107 BC. e . to 428, according to the chronology of the 18th century author Mikael Chamchyan. The atlas of S. Ayvazyan is a good illustration of the “History of Armenia” by the “Father of Armenian History” Movses Khorenatsi (410-492)

Academician A. N. of Armenia

S. T. Yeremyan

January 25, 1991

Administrative-geographical division of Armenia

I. The land of Great Armenia. Provinces (in brackets – centers):

Airarat (Armavir), 2. Vaspurakan (Van), 3. Gugark (Artagan), 4. Syunik (Bagaberd), 5. Turuberan (Gaykashen), 6. Agdznik (Tigranakert), 7. Taik (Bogaberd), 8. Mokk (Aparan), Korchaik (Makhkert), 10. Artsakh (Shushi), 11. Utik (Farnes), 12. Agvank (Kapagak), 13. Paytakaran (Bakurakert), 14. High Armenia (Ani-Katakh), 15. Fourth Armenia (Arshamashat), 16. Atrpatakan (Aderbaidagan).

Areas:

Pars-Armenia (Salmast), 2. Vararat (Tavrezh), 3. Matyan (Izirtu), 4. Gandzak (Gandzak), 5. Gilan (Gailaman), 6. Mihrakan (Gratn), 7. Shanchan (Shanchan), 8 Patizhagar (Patizhagar).

II. Territory of Lesser Armenia. Provinces:

First Armenia (Marash), 2. Second Armenia (Comana), 3. Third Armenia (Amasia), 4. Gamirk (Mazhak or Caesarea).

Territory III Armenian Cilicia (Adana) Provinces:

Plain, 2 Mountain.