Հայաստան – Հայկական Լեռնաշխարհ – Армения – Армянское нагорье – Armenia- Armenian Highland

Հայաստան- Հայկական Լեռնաշխարհ – Армения – Армянское нагорье – Armenia- Armenian Highland

Աշուղ Հավասի – Գովք յարիս (Սիրանուշ Գալստյան) – Ашуг Хаваси – Говк Ярис (Сирануш Галстян)-Ashugh Havasi – Govk Yaris (Siranush Galstyan)

Աշուղ Հավասի – Գովք յարիս (Սիրանուշ Գալստյան) – Ашуг Хаваси – Говк Ярис (Сирануш Галстян)-Ashugh Havasi – Govk Yaris (Siranush Galstyan)

Աշուղ Հավասի – Ինչ, ինչ ասեմ։ Կատարումը՝ Սիրանուշ Գալստյան, Սայաթ-Նովա մշակույթային միություն։ Ալբոմը թողարկվել է Աշուղ Հավասու թոռ՝ Աշոտ Կարապետյանի աջակցությամբ

Ашуг Хаваси – Что, что я могу сказать? Исполняет Сирануш Галстян, Культурный Союз Саят-Нова. Альбом выпущен при поддержке Ашуга Хавасу, внука Ашота Карапетяна.

Ashugh Havasi – What, what can I say? Performed by Siranush Galstyan, Sayat-Nova Cultural Union. The album was released with the support of Ashugh Havasu, grandson of Ashot Karapetyan

Աշուղ Հավասի – Կարոտ կերդամ (Կարոտ կերդամ) – Ашуг Хаваси – я скучаю по тебе (я скучаю по тебе) – Ashugh Havasi – I miss you (I miss you)

Աշուղ Հավասի – Կարոտ կերդամ (Կարոտ կերդամ) – Ашуг Хаваси – я скучаю по тебе (я скучаю по тебе) – Ashugh Havasi – I miss you (I miss you)

Աշուղ Հավասի – Կարոտ կերդամ։ Կատարումը՝ Թեհմինե Գրիգորյան, Սայաթ-Նովա մշակույթային միություն։ Ալբոմը թողարկվել է Աշուղ Հավասու թոռ՝ Աշոտ Կարապետյանի աջակցությամբ

Ашуг Хаваси – я скучал по тебе. Исполняет Техмине Григорян, Культурный союз «Саят-Нова». Альбом выпущен при поддержке Ашуга Хавасу, внука Ашота Карапетяна.

Ashugh Havasi – I missed you. Performed by Tehmine Grigoryan, Sayat-Nova Cultural Union. The album was released with the support of Ashugh Havasu, grandson of Ashot Karapetyan

Ո՜հ, ինչ դժվար օր էր այսօր,
Երկինքս ամպոտ, միտքս մոլոր,
Սիրուդ սրով իմ սրտին խոր
Յարա տվիր, յարոտ կերթամ,
Ես քեզանից կարոտ կերթամ։

Վերջին անգամ տվիր ձեռքդ,
Էլ չեմ լսի անուշ երգդ,
Էլ չի բուժվի տված վերքդ,
Յարա տվիր, յարոտ կերթամ,
Ես քեզանիր կարոտ կերթամ։

Քեզ բան ասել շատ դժվար է,
Շատ դժվար է, անհնար է,
Վերքս անդեղ ու անճար է,
Յարա տվիր, յարոտ կերթամ,
Ես քեզանից կարոտ կերթամ։

Մեր թշնամին ուրախացավ,
Նախանձ սիրտը հանգստացավ,
Իսկ Հավասիդ վերք ստացավ,
Յարա տվիր, յարոտ կերթամ,
Ես քեզանից կարոտ կերթամ։

Աշուղ Հավասի – Ախ մի անգամ էլ (Սարգիս Խաչատրյան) – Ашуг Хаваси – Ой еще раз (Саргис Хачатрян) – Ashugh Havasi – Oh once again (Sargis Khachatryan)

Աշուղ ՀավԱշուղ Հավասի – Ախ մի անգամ էլ (Սարգիս Խաչատրյան) – Ашуг Хаваси – Ой еще раз (Саргис Хачатрян) – Ashugh Havasi – Oh once again (Sargis Khachatryan)

Աշուղ Հավասի – Ախ մի անգամ էլ։ Կատարումը՝ Սարգիս Խաչատրյան, Սայաթ-Նովա մշակույթային միություն։ Ալբոմը թողարկվել է Աշուղ Հավասու թոռ՝ Աշոտ Կարապետյանի աջակցությամբ

Ашуг Хаваси – Ой еще раз. Исполняет Саргис Хачатрян, Культурный Союз Саят-Нова. Альбом выпущен при поддержке Ашуга Хавасу, внука Ашота Карапетяна.

Ashugh Havasi – Oh once again. Performed by Sargis Khachatryan, Sayat-Nova Cultural Union. The album was released with the support of Ashugh Havasu, grandson of Ashot Karapetyan

Ա՜խ, մի անգամ էլ զիջեիր, սիրուհիս, քեզ բան ասեի,
Նորից աչք – ունքդ գովեի, սիրուն, աննման ասեի,
Ծաղկադալար սարի նման ծոցիդ բուրաստան ասեի,
Բլբուլին կարոտով տանջող վարդով վարդարան ասեի։

Երանի՜ քեզ չճանաչող անծանոթ, օտար լինեի,
Կամ լավ ու վատից անտեղյակ, սիրուց բեխաբար լինեի,
Կամ թե մարմար կրծքիդ վրա մի ոսկեքաշ լար լինեի,
Մատաղ սրտիս քնքուշ զարկով հնչեի, ջան – ջան ասեի։

Մի անգամ ասի’ ի՞նչ ասեմ, ասիր, տեսքիս արև ասա,
Կարմիր խնձոր անվանեցի, ասիր’ վարդի տերև ասա,
Բոցավառ կանթեղ աչերիդ դու խնդրեցիր, թե սև ասա,
Երանի մեկ էլ երգեի, նախշուն ծիածան ասեի։

Դու Հավասուդ ելած սիրտը զովացնեիր հովի նման,
Սրբեիր արցունքն աչքերիս, չթողնեիր ծովի նման,
Ախ ու վախով չմեռնեի անբախտ Սայաթ – Նովի նման,
Սիրուն ձեռդ կրծքիս վրա, հիմա տուր վախճան, ասեի։

Աշուղ Հավասի – Յարը մարդու յարա կուտա (Լուսին Պողոսյան) – Ашуг Хаваси – Яр худан яра кута (Лусин Погосян) – Ashugh Havasi – Yar man yara kuta (Lusin Poghosyan)

Պողոսյան) – Ашуг Хаваси – Яр худан яра кута (Лусин Погосян) – Ashugh Havasi – Yar man yara kuta (Lusin Poghosyan)

Աշուղ Հավասի – Յարը մարդու յարա կուտա։ Կատարումը՝ Լուսին Պողոսյան, Սայաթ-Նովա մշակույթային միություն։ Ալբոմը թողարկվել է Աշուղ Հավասու թոռ՝ Աշոտ Կարապետյանի աջակցությամբ

Ашуг Хаваси – Яр ест человеческую яру. Исполняет Лусин Погосян, Культурный союз «Саят-Нова». Альбом выпущен при поддержке Ашуга Хавасу, внука Ашота Карапетяна

Ashugh Havasi – Yar eats a human yara. Performed by Lusin Poghosyan, Sayat-Nova Cultural Union. The album was released with the support of Ashugh Havasu, grandson of Ashot Karapetyan

Յարը մարդու յարա կուտա, շատ ուշ հասկացա,
Ժայռից պովկած սիրտը նրա քնքուշ հասկացա,
Յարս ինձ չասաց՝ «Դեղ տամ վերքիդ, առ դիր, ով աշուղ,
Սեր երգելուց սազը ձեռքից վայր դիր, ով աշուղ»:

Երանի չարերն ընկնեյի,
Անտուն ու անտեղ մնայի,
Սարի պես դարդ ունենայի,
Յար չունենայի։

Յարի սերը շատ անուշ է, լավին լավ չի գա,
Յարի դարդը ծակող փուշ է, ցավին ցավ չի գա,
Քաղցր է նրա տված ջուրը, անմահական է,
էլ չի հանգչի տված հուրը, հոգի կհանե։

Հազար տեսակ տանջանք կուտա վարդը բլբուլին,
Ով յար ունի՝ նա կիմանա դարդը բլբուլին,
Ես Հավասն եմ, սոխակի պես վշտերս եմ լալիս,
Սիրո հուրը իմ սրտակեզ՝ հանգիստ չի տալիս:

Խոսիր իմ սազս (Ռոմանոս Աղաջանյան)-Ashugh Havasi – Ашуг Хаваси – Говори мой саз (Романос Агаджанян)- Speak my saz (Romanos Aghajanyan)

Աշուղ Հավասի – Խոսիր իմ սազս (Ռոմանոս Աղաջանյան)-Ashugh Havasi – Ашуг Хаваси – Говори мой саз (Романос Агаджанян)- Speak my saz (Romanos Aghajanyan)

Աշուղ Հավասի – Խոսիր իմ սազս։ Կատարումը՝ Ռոմանոս Աղաջանյան, Սայաթ-Նովա մշակույթային միություն։ Ալբոմը թողարկվել է Աշուղ Հավասու թոռ՝ Աշոտ Կարապետյանի աջակցությամբ

Ашуг Хаваси – Скажи мою песню. Исполняет Романос Агаджанян, Культурный Союз Саят-Нова.Альбом выпущен при поддержке Ашуга Хавасу, внука Ашота Карапетяна.

Ashugh Havasi – Speak my song. Performed by Romanos Aghajanyan, Sayat-Nova Cultural Union.The album was released with the support of Ashugh Havasu, grandson of Ashot Karapetyan

Արի՛ դարձյալ իմ սիրուն սա՜զ, երգենք սեր ու յար,
Թո՛ղ չխնդա մեր թշնամու սիրտը նենգ ու չար:
Դու իմ հոգու հույզն ես հնչել տարիներ երկար.
Երգել ես սերս ու մուրազս, իղձս, երա՜զս,
Քեզ հետ սպիտակեց մազս, խոսի՛ր իմ սազս…

Ե՛կ, դայլայլի՛ր իմ անուշիկ, քո ձայնով կրկին,
Թող միշտ ցնծա իմ նազելու սերը սրտագին:
Դու ես գերել սիրտը նրա և հպարտ հոգին.
Երգել ես սերս ու մուրազս, իղձս, երա՜զս,
Քեզ հետ սպիտակեց մազս, խոսի՛ր իմ սազս…

Ձայն տու՛ր դարձյալ իմ լեզվանի անցյալիդ նման,
Մեր լռելուն ուրախացող շատ նախանձներ կան:
Հավասու հետ տվել ես դու ողջին պատասխան.
Երգել ես սերս ու մուրազս, իղձս, երա՜զս,
Քեզ հետ սպիտակեց մազս, խոսի՛ր իմ սազս…