Դվին – Двин – Dvin

Դվին – Двин – Dvin


Դվինի՝ Հայաստանի հնագույն մայրաքաղաքի ցնցող 3D վերակառուցումըԴվինը Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն բնակավայրերից էր և Հայաստանի հնագույն մայրաքաղաքը, որը թվագրվում է մ.թ.ա. III հազարամյակով։ առաջին կեսին 8-րդ դ. մ.թ.ա. Բազմաթիվ նվաճումների պատճառով ավերվել են Դվինը և Արարատյան դաշտի բազմաթիվ բնակավայրեր։ Դվինի պեղումներից՝ հրդեհներիհետքեր և այդ ընթացքում տեղի ունեցած ավերածությունները հստակ տեսանելի են։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի տվյալներով՝ Դվինը գտնվել է 6-րդ դարի ամրոցի տեղում դարում։ մ.թ.ա. IV դարի առաջին կեսից Դվինը եղել է Արշակունիների տոհմի հայ թագավորների գլխավոր նստավայրը և Հայոց bn.Ս.Օ.Տ.Տ.եկեղեցի. Քաղաքը արագ տեմպերով աճեց, բնակչության աճը հասավ 100 հազար մարդու՝ դարձնելով այն ամենախիտ բնակեցված և ամենահարուստ քաղաքներից մեկը արևելքում։Դվինը անտիկ Մեգա – Պոլիս։ Դվինը արագորեն վերածվեց Պոլիս – տարածաշրջանային տնտեսական կենտրոնի՝ Արևելքից և Արևմուտքից առևտրային ճանապարհների հանգույցից։ Դվինից սկսվում էրվեց առևտրական ճանապարհ, որը քաղաքը կապել է Իրանի, Իրաքի, Ասորեստանի, Բյուզանդական կայսրության և Միջերկրական ծովի երկրների հետ։ Այն եղել է իր կարևորագույն առևտրային կենտրոններից մեկը ժամանակ և կարևոր դեր է խաղացել մետաքսի առևտրի ճանապարհին։

Потрясающая 3D-реконструкция Двина – древней столицы Армении
Двин был одним из древнейших поселений Армянского нагорья и древней столицей Армении, датируемый 3-м тысячелетием до нашей эры. В первой половине 8-й в. ДО Н.Э. Двин и многочисленные поселения Араратской долины были
разрушены в результате многочисленных завоеваний. Из раскопок Двина следы пожар ов и разрушения, произошедшие в тот период, ясно видны. По данным ЮНЕСКО, Двин располагался на месте крепости VI в.век. ДО Н.Э.Начиная с первой половины IV века, Двин был главной резиденцией армянских царей династии Аршакуни и Святого Престола Армении.Церковь. Город быстро рос, прирост населения достиг 100 тысяч человек, что сделало его одним из самых густонаселенных и богатых городов к востоку отКонстантинополь. Двин быстро стал региональным кономическим центром, узлом торговых путей с Востока и Запада. Шесть торговых путей начинались от Двина, который связал город с Ираном,Ираком, Ассирией, Византийской империей и странами Средиземноморья. Это был один из важнейших торговых центров своего времени.
время и играл важную роль на торговом пути шелкового пути.

Stunning 3D reconstruction of Dvin – the ancient capital of Armenia
Dvin was one of the oldest settlements in the Armenian Highlands and the ancient capital of Armenia, dating back to the 3rd millennium BC. In the first half of the 8th c. BC. Dvin and numerous settlements of the Ararat Valley were destroyed due to numerous conquests. From the excavations of Dvin, traces of fires and destruction that took place during that period are clearly visible. According to UNESCO, Dvin was located on the site of a fortress dating back to the 6th century. BC.Starting from the first half of the 4th century, Dvin was the main residence of the Armenian kings of the Arshakuni dynasty and the Holy See of the Armenian Church. The city grew rapidly, the population growth reached 100 thousand people, making it one of the most densely populated and wealthy cities east of Constantinople. Dvin quickly became a regional economic center, a junction of trade routes from East and West. Six trade routes began from Dvin, which connected the city with Iran, Iraq, Assyria, the Byzantine Empire and the countries of the Mediterranean. It was one of the most important trading centers of its
time and played an important role in the silk trade route.he Mediterranean. It was one of the most important trading centers of its time and played an important role in the silk trade route.

Հին Թագավորություն – Древнее Королевство – Ancient Kingdom

Հին Թագավորություն – Древнее Королевство – Ancient Kingdom

Հայկական անուններ – Армянские имена – Armenian names

Հայկական անուններ – Армянские имена- Armenian names

Ռասայի գոյատևման կարևորագույն կողմը ավանդույթների պահպանումն ու ապագա սերունդներին փոխանցումն է:

Սփյուռքի հայերի համար ամենաանտեսված ավանդույթներից մեկը եղել է հայկական անունների անվանակոչումը։ Ժամանակակից ծնողները ընտրում են ավելի համընդհանուր անուններ, երբ խոսքը վերաբերում է իրենց երեխաներին անվանակոչելուն: Այնուամենայնիվ, փաստն այն է, որ երեխային էթնիկական արմատներ ունեցող անուն տալը կապում է իր ժառանգության հետ: Դա դառնում է առաջին քայլը նրանց սովորեցնելու, թե որտեղից են եկել իրենց նախնիները և հպարտություն է սերմանում իրենց էթնիկ պատկանելությամբ: Հայրս շատ հաստատակամ էր, որ հայ երեխաներին պետք է տալ իսկական հայկական անուններ։ Սա շատ կարևոր առաքելություն է դարձել նաև ինձ համար, քանի որ ես ձգտում եմ շարունակել նրա ժառանգությունը: Ես ուսումնասիրել եմ, սկզբնավորել և իրականում ստեղծել որոշ անուններ, որոնք կարծում եմ, որ գեղեցիկ և ժամանակակից են, որպես ռեսուրս նոր ծնողների համար՝ վերակենդանացնելու մեր կարևոր ավանդույթների այս մասը՝ անվճար մուտք գործելու արդյունքում ստացված անունների ցանկը և գտնելով ոգեշնչում: դրա մեջ։ Ես նորից ու նորից լսել եմ, որ հայկական անունների փոխանցման պատճառներից մեկն այն է, որ դրանք դժվար արտասանվում են ոչ հայերի համար: Եվ ես ասում եմ. «Ի՞նչ վատ բան կա դրա մեջ»: Ձեր անունը ճիշտ արտասանելու համար մարդուն ուղղորդելը հետաքրքրություն է առաջացնում և բացում է խոսակցությունների դուռ, որն իր հերթին առաջացնում է կարեկցանք:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ ես այս ոլորտում մասնագետ չեմ: Ես պարզապես հիացած եմ դրանով, և այդ պատճառով ես սիրով ամիսներ եմ անցկացրել՝ ուսումնասիրելով այստեղ թվարկված անուններն ու դրանց արմատները:

Ես ներառել եմ նաև բառեր, որոնք անձամբ կարծում էի, որ հիանալի նոր անուններ կստեղծեն: Կրկին, ես մասնագետ ՉԵՄ այս ոլորտում: Եթե կարծում եք, որ պետք է լինեն ուղղումներ կամ կան անուններ, որոնք ես բաց եմ թողել, խնդրում եմ ինձ էլ. Տեղեկատվության իմ ամենամեծ աղբյուրը Հովհաննես Հաննեսյանի Հայկական անունների բառարանն էր։ Այս գիրքը հրաշալի է, քանի որ ունի 1500 անուն և ներառում է նաև նրանց հայերեն ուղղագրությունները։

Հղումը, որը ես ներառում եմ, Գլենդելում գտնվող Abril գրախանութից է, Կալիֆորնիա, Գլենդելում:

Важнейшим аспектом выживания расы является сохранение традиций и передача их будущим поколениям.

Одной из наиболее узнаваемых традиций, которая для армянской диаспоры оказалась на грани исчезновения, было наречение армянских имен. Современные родители выбирают более универсальные имена, когда дело доходит до того, чтобы назвать своих детей. Однако факт остается фактом: присвоение ребенку имени, красивые этнические корни связывают его с его наследием. Это становится первым шагом в обучении их происхождению их предков и вселяет гордость за свою этническую принадлежность. Мой отец был очень непреклонен в том, что армянским детям следует давать армянские имена. Для меня это тоже оказалось очень важной миссией, поскольку я стремлюсь продолжить его наследие. Я исследовал, нашел и фактически создал несколько имен, которые я считаю красивыми и современными, в качестве ресурса для молодых родителей, позволяющих возродить эту нашу часть доступа к традиционным традициям – предоставляя возможность бесплатно получить к полученному списку имена и найти вдохновение. в этом. Я слышал снова и снова, одна из причин, по которым армянские имена теряются, заключается в том, что их трудно произносить неармянам. И я говорю: «Что в этом плохого?» Если вы поможете человеку правильно произнести свое имя, это вызовет интерес и откроет двери для разговоров, которые, в свою очередь, вызовут сочувствие.

Обратите внимание, что я не эксперт в этой области. Я просто очарован этим, и именно поэтому я провел месяцы с любовью, исследуя упомянутые здесь имена и их корни.

Я также включил слова, которые, по моему личному мнению, могли бы стать дополнительными новыми именами. Повторюсь, я НЕ эксперт в этой области. Если вы считаете, что необходимо внести какие-либо исправления или есть имена, которые я пропустил, напишите мне и дайте знать. Моим самым большим источником информации был словарь армянских имен Оганнеса Ханнесяна. Эта книга примечательна тем, что в ней 1500 имен, а также их армянское написание. Ссылка, которую я привожу, взята из книжного магазина Abril в Глендейле, Калифорния, но ее также можно найти в книжном магазине Сардарабад, а также в Глендейле.

A crucial aspect of a race’s survival is upholding traditions and passing them down to future generations.

One of the most overlooked traditions which has been on the verge of extinction for Armenians in the diaspora has been the naming of Armenian names. Modern parents are opting for more universal names when it comes to naming their babies. Yet the fact is that giving a child a name that has ethnic roots ties them to their heritage. It becomes the first step in teaching them where their ancestors come from and instills pride in their ethnicity. My father was very adamant that Armenian children should be given authentic Armenian names. This has become a very important mission for me too, as I strive to carry on his legacy. I have researched, sourced, and actually created some names that I feel are beautiful and modern, as a resource for new parents to revive this part of our important traditions – by being able to access the resulting list of names for free, and finding inspiration in it. I have heard over and over again that one of the reasons that Armenian names are passed over is that they are hard to pronounce for non-Armenians. And I say, “What’s wrong with that?” Guiding a person to pronounce your name correctly creates interest, and opens the door for conversations which in turn create empathy.

Please note that I’m not an expert in this field. I’m just fascinated by it, and it’s why I’ve lovingly spent months researching the names and their roots listed here.

I have also included words which I personally thought would make great new names. Again, I am NOT an expert in this field. If you feel there need to be any corrections or there are names I’ve missed, please email me and let me know. My biggest source of information was Ohannes Hannessian’s Dictionary of Armenian Names. This book is wonderful because it has 1,500 names and includes their Armenian spellings as well. The link I’m including is from Abril Bookstore in Glendale, California but it is also available at Sardarabad Bookstore, likewise in Glendale.

Աղջիկների անուններ – Имена для девочек – Girls Names
A

Abril -1.to live 2. Month of April

Adrine – of the Adriatic Sea

Aida – prosperous, happy

Aik – dawn, daybreak, morning

Aiki – vineyard

Aghavni – dove

Aleni – dzovanush mermaid

Alice/Alis/Alisa/Alisia/Alicia – modern variation of Alidz.

Alidz – joyous, merry, gentle

Alin/Aline – Bearer or transporter of Light. Roots are German or Irish

Alique/Alik – wave of the ocean

Almasd/Almast – diamond (Persian origin)

Alvart – red rose

Alenoush – sweet white wave

Alyag – small wave

Amalia/Amalig/Amala – Industrious one

Amar– summer

Amasia – A village and rural community in the Shirakprovince of Armenia

Anahid/Ano – goddess of Armenian mythology representing family and fertility

Anayis – A variant of Anahid

Anca – Armenian National Committee of America. My creation for children of couples who met through ANCA!

Ani – ancient capital of Armenia

Ania – A variant of Ani

Anig – A diminutive of Ani

Ankin/Ankine – priceless

Anush – sweet, nice

Anoushig – pretty

Antaram – eternal flower, evergreen

Antsrev – rain

Arakil (Ah-rah-keel), Արաքիլ -stork, the bird

Araksya/Araxia , Արաքսիա – variation of Arax

Arax / Araxie (Ah-rox, Ah-roxie), Արաքս/ Արաքսի – a river in Armenia, national river for Armenians

Araz – used interchangeably for one of the largest rivers in the Caucasus, Arax River, with one of its borders being Armenia.

Arda – unknown origin, granddaughter of Roupen !, known as the King of Cilicia

Ardemis – 1. healthy 2. Greek Goddess

Arin – A village in Armenia

Areni – A village in Armenia famous for it’s wine. Formerly called Arpa

Arev/Arevig – sun

Arkina – was a small city or district in medieval Armenia located near Ani.

Arin/Areen – assumed to be from Arun meaning blood

Arineh – brave woman

Armani – Armenian woman. Mountain in Armenia

Armenouhi – Armenian woman. Feminine of Armen

Armig – 1.short for Armine. 2.derived from the Armenian mythological name Armaniag. 3. Head of Armenian race

Armine – modern feminine variant of Armen

Arous – Short for Arousiag

Arousiag – the planet Venus

Arpa – a river in Armenia.

Arpeni – fancy name for the sun, modern varian for Arpi

Arpi/Arpig/Arpine – sunshine, the rising sun. also the name of a village in Armenia.

Arshalooys – dawn, sunrise

Arus, Arousiag – Venus, shining, light emiting

Arsine – feminine of Arsen

Arsho – diminutive of Arsahalooys -dawn

Asdghig – small star, Armenian Goddess corresponding to Venus

Ashken – On of the Queens of ancient Armenia

Ashoun – autumn

Azaduhi/Azadig – Feminine of Azad, free, independent

Azniv – kind

Baydsar/Baidzar – bright

Barig/Parig – fairy

Berjouhie/ Berj – superb, abundant, luxurious

C

Carnie/Carni/Garni – a village in the Kotayk Province of Armenia known for the Temple of Garni

Chinar/Cheenar – the plane tree

Chiva/Shiva – A village in Armenia

D

Dalita – pure

Datev – An Armenian monastary. Also spelled Tatev

Davigh , Տաւիղ – Ancient Armenian harp

Decille – vision

Derev – leaf

Dikranuhi/ Diko – the feminine version of Dikran-1.fighter with arrow 2.Armenian emperor

Dirouhi – princess, lady

Dvin – the capital city of early Armenia

Dzia – short for Dziadzan meaning rainbow

Dziadzan – rainbow

Dzaghig – flower

Dziran, Ծիրան – apricot

Dzirani , Ծիրանի – color of apricot

Dzovig – small ocean

G

Gadar – summit

Gaia – short for Gayane

Gali – Female version of Galoust, meaning arrival.

Garni – The last remaining pagean temple in Armenia

Garin – city in Western Armenia, now called Erzroom

Garine – from the city of Garin

Garod – longing

Gateel , Կաթիլ – drop of water or Rain drop

Gasia/Gacia – cinnamon tree

Gayane – Referring to St. Gayane, a 4th century Armenian Apostolic church

Grag (guh-rawg), Կրակ – fire

H

Hamesd – Modest

Hasmig – Jasmine

Haverj – eternal

Hayarpi – Armenian Sunrise

Hayastan – Armenia

Heghine – basket full of beautiful roses

Hera – short for Heranoush

Heranoush – one with beautiful hair

Houri – fiery

Houshig – memory. ig suffix makes it a term of endearment

Hooys – hope

Hripsime – A 7th century Armenian Apostolic church in Armenia

I

Isgouhi – authentic woman

J

Jebid – smile

Joud/ Joudig – chickadee

Jrak (juh-rock) – spark

K

Kami – strong wind

Karoon – Spring

Keghetsig – Beautiful, very pretty, stunning

Knar – lyre

Kohar/Gohar – precious gem

L

Lar – musical instrument strings

Lara – pleasant

Lareen/Larine , Լարին – Ancient Armenian currency

Lelag – lilac

Lena – charming woman Latin in origin

Lim, Leem – an island in Lake Van in Armenia

Looys – light

Lor – quail

Lori – region in Armenia

Lorig – young quail

Loreni – Linden tree

Lory – linden tree

Louisa – derivitive of Looys – light

Lousig – small light

Lousin/Lousine/Lusineh – moon

Luseres , Լուսերես – face with a bright and radiant glow

M

Maneh –derived from the word manana meaning “semolina”

Manish/Manishag/Manoushag – violet

Maral – 1-beautiful 2- deer

Maralik – A town in Armenia

Markrid – pearl, daisy

Mayis – The month of May

Medaks , Մետաքս – silk

Medaksya , Մետաքսիա – made of silk

Meghety – melody

Meghri – 1-A region in Armenia 2-diminutive of meghr meaning honey

N

Nanor – sleep, lullaby

Nareh – color of pomegranate

Narin (Naw-reen), Նարին – The part of the branch of the pomegranate tree that has the fruit and flowers.

Narod – the crown in the Armenian wedding crowning ceremony

Nayiri – Historically, Nayiri has been used interchangeably with the name Armenia. In official documentation, the Kingdom of Urartu (590 BC) is referred to

as the lands of Nayiri. The literal translation is the land of canyons or river.

Naz/Nazani/Nazeli/Nazig – graceful

Nectar – Nectar

Noji – tree

Noor – pomegranate

Noushig – small almond

Nuneh – Clean, holy

Nvart – newly blossomed rose

Nver – gift

O

Orig – day -ig is a suffix used as a term of endearment

Oror – lullaby

Ovsanna/Ovsan/Osig – benediction, praise

P

Pailoon – shines brightly

Paleni (paw-leh-nee), Բալենի – cherry

Palig – child

Pardi – tree

Pareli – embraceable, lovely

Pari – kind

Pareen/Parin , Բարին –femine for Kind or good natured

Parik – kindness

Patil – snowflake

Payla – short for Pailadzou, planet of Mercury

Paze´ (Paw-zeh), Բազէ – falcon

Pegor (Peh-gore), Բէկոր– piece, fragment

Peri – fairy

Pergri/Pega – short for Pergrouhie meaning “delight”

Pergrouhi – Cheerful-female

Perouz – precious stone

Pouregh – Crystal

R

Rehan – basil

S

Salpi – cypress tree

Sanahin – name of an Armenian monastery

Sanan –

Sarig – small mountain

Sarin/Sarine – the best rose (of mountain)

Ser / Serig– love

Serineh –

Serli – full of love

Sevan – famous lake in Armenia and the daughter of a famous Armenian artist 🙂

Sevatch – one with black eyes

Shaghig – light rain

Shakar – sugar

Shogher – sunrays

Shushan/ Shushig – the flower Lily

Shushi – A city in Artsakh

Sina/Sinam – peacock

Silva – forest , garden , vineyard ( Latin roots)

Sira – from love

Sireli – dear

Siran/Siranoush – sweet love

Sirarpi – love of the sun

Siroon – pretty, lovely

Sirouhi – sweetheart, darling

Sirov (See-Rove) , Սիրով – with love

Sirvart – rose of love

Sis – a town in the Ararat Province of Armenia

Sona (So-nah), Սօնա – A tall woman. Prevalent in the Van region and belonging to the Van dialect.

Sosse – 1. Plane tree 2. The name of an Armenian Freedom Fighter – Sosse Mayrig

Sossi – plane tree

Srpouhi/Srpoug – female saint

Suineh – a mountain in Armenia

T

Takuhi, Takush – queen

Tatev – A village in Armenia. Also spelled Datev

Talar – evergreen

Tali – diminutive of Talar

Talin – A town in Armenia

Tamar – island and province in Armenia

Tangakin – precious, valuable

Tavush – One of the provinces in Armenia

Tsoler /Tsoline/Tshoghig/ Tsolig – reflection

V

Van/ Vana/Vaughn – city and lake in ancient Armenia

Vaneni/Vaneh – of crystal

Vanuhi – woman from the city of Van

Vanya – made of crystal

Varsenig/Varseh – woman with beautiful hair

Vart/Vartoug/Vartoush/ Vartuhi – Rose

Varteni – rose bush

Varter – bouquet of roses

Vehig – majestic, noble

Vehanoush , Վեհանուշ – Noble and sweet

Vosgee – gold

Y

Yar – sweetheart

Yeran/Yerani – lucky, blessed

Yeva – Eve – as in Adam and Eve

Yeraz – dream

Yerchanig – joyful

Z

Zabel – The name of an ancient Armenian queen

Zaroug/ Zarouhi – golden

Zartar – ornament

Zepure – breeze

Zvart – joyous

Տղաների անուններ – Имена мальчиков – Boys Names
A

Արշամ – Аршам Arsham -անունը ծագել է Ար ու Շամ բառերից,Ար Արամազդ աստվածն է,իսկ Շամ – ը հին Հայերենում տիրակալ բառն է ,Քանի որ Արշամ աստված Արամազդի որդին է:Եվ նաև Արշամ թագավորը առաջի Հայկաակն դրամ կերտողն է- Имя Аршам происходит от слов Ар и Шам, Ар – бог Арамазд, а Шам – слово правитель на древнеармянском языке, потому что Аршам – сын бога Арамазда, а также царь Аршам – первый армянский чеканщик монет.-The name Arsham comes from the words Ar and Sham, Ar is the god Aramazd, and Sham is the word for ruler in ancient Armenian, because Arsham is the son of the god Aramazd. And also King Arsham is the first Armenian coin maker.

Abril – 1-to live 2- Month of April

Acher – eyes

Adis – short for Avedis meaning good news

Adour – short for Asdvadsadour meaning gift from God

Agheg – good,well,kind

Amas – short for Amasia meaning Force of God

Amour – tight, solid , strong , firm

Anoushavan – 1. immortal soul 2. Dedicated to the Forest of Sosi

Andar – forest

Anti/Antranig/ Anto/Antreas – grand, oldest member, usually referring to the first born son

Antsrev – rain

Apov – assured by hope of God

Ara – Armenian mythological name which symbolizes the spring

Arad : abundant

Arakadz – a mountain in Armenia which means “throne of Armenia”

Arakel – disciple of Jesus

Aram/Arameh/Aramig – The Father of Ara Keghetsig, also means Excellency or Highness

Arameh – excellency, highness

Aramayis – Armenian mythological name 2.mild, sweet, good tempered in Assyrian

Ararat/Ararad – mount Ararat

Araz – The name of a river in Armenia

Arek, Arekag – sun

Archoug – bear cub

Ardashes/Ardash – prince of justce

Ardsat – silver

Ardziv – Eagle

Arek/ Arekag – Sun god in Armenian mythology

Aren – spelled with ra- gift from God Arnvadz Ehyootyoonnen Asdoodzmeh. Spelled with reh, a city in Armenia

Arev – sun

Arevshad – long life, in eternal sun

Ari – brave

Arin/Areen – assumed to be from Arun meaning blood

Arka – king

Arman/Armen – Armenian

Armavir – First capital of Armenia

Armen/Armenag/Armeni/Armig/Armo/Aro – 1.derived from the Armenian mythological name Armaniag. 2. Head of Armenian race

Armig – 1.short for Armine. 2.derived from the Armenian mythological name Armaniag. 3. Head of Armenian race

Arnag – A man with strength and high energy, virile.

Argishd –Name of an ancient Armenian king

Arpoun – real force

Arsen – virile male

Arshag – bear cub

Arshalooys – Dawn

Artar – just, fair

Arti – modern, of the times

Artsvi – of an eagle as in artsvi teveruh (wings of an eagle)

Artik – A city in Armenia’s Shirak province

Artoon – awake, alert

Arudz – lion

Asadoor – short for Asdvadzadoor meaning “given by God”

Asbed – knight

Ashod – Armenian king, founder of the Pakradouni Dynasty

Atam – 1. Man 2. Adam of Adam and Eve

Avak – great

Avo/ Avedis/ Aved / Avig – Goog news

Azad – liberated

Aznavour – giant man, titan, hero

B

Barkev – gift

Barooyr – 1. circuit, ring, circle 2. The name of a famous poet and author, Barooyr Sevag

Barkev – presence, to endow as in barkevel

Bartev – Tall

Baykar – perseverence

Berj – superb, abundant, luxurious

Boghos – minor

C

Chan/Chanig/Jan – soul

Charentz – 1. Naughty, mischievous 2. The last name of famous author, Yeghisheh Charentz

Chiva – A village in Armenia

Christapor – 1. Armenian version of Christopher, Christ-bearer. 2.Also the names of Armenian freedom fighter Christapor

D

Dadour – variation of Asdvadzdour meaning gift of God

Daron – A province in Armenia

Datev – An Armenian monastary. Also spelled Tatev

Davigh , Տաւիղ – Ancient Armenian harp

Dikran/Tigran – 1.fighter with arrow 2. An ancient Armenian emperor called Tigran the Great

Dir – mythological god of Armenian letters, sciences, arts and eloquence

Dirair – man of God

Diran – derived from God (Der, Dir)

Donig/Donabed – head of celebration

Drtad – gift of God (Der, Dir)

Dvin – A village in Armenia

Dzaghig – flower

Dzovag – one with eyes the color of the sea

G

Gaidzag – lightning

Gadar – summit

Gaidar – active, vivacious

Garabed/Garo – forerunner, guide

Garo – looming, desire, missing someone

Gdrij – brave, courageous

Gomidas/Komitas – an Armenian priest, musicologist, composer, arranger, singer, and choirmaster, who is considered the founder of the Armenian national

school of music.

Gorune/Goryoon/Gor (Go-ruin), Կորիւն– lion’s cub

Grag (guh-rawg), Կրակ – fire

H

Hagop – Name of a saint

Haig – giant man

Hampig / Hampartsoom – ascension of Jesus

Harout / Haro / Haroutiun – resurrection of Jesus

Hayastan/Hayasdan – Armenia

Hayaser – someone who loves the Armenian race

Haytoug (Hye-toog), Հայդուկ – A soldier in a revolutionary army

Hazar – a thousand

Heros – hero

Hoki/Hoky – soul, spirit

Hovag / Hovagim – God rising

Hovig – 1. breeze 2. a variant of Hovhannes meaning “grace of God”

Hrad – 1.the planet Mars 2.Hot as fire

Hrag – fiery eyes

Hrahad – piece of fire

Hrair – man of fire

Hrant – unextinguishable fire

Hratch / Hratchia – one with fiery eyes

Hraztan – a river in Armenia

I

Ishkhan (Eesh-khan), Իշխան – prince

J

Janig (Jaw-neeg), Ճանիկ- soul, spirit

Jarbig – clever, able

Jirair / Jiro – active man

K

Kach – brave

Kacher – many brave ones

Kail/Kayl – wolf

Kalusd – Pentecost

Kami – strong wind

Karekin – worth quadruple

Karnig – lamb

Kegham – beauty

Keghon – glory, dedication

Kero / Kerop / Kerovpe – angel, cherub

Kevork – 1. farmer 2. name of a saint

Khachadour – given by cross

Khacher – many crosses

Khachig / Khacho – cross

Khajag – blue eyed

Khosrov – An ancient Armenian King

Krikor/ Koko – awake

Kristapor – 1.Christ bearer in Greek 2. The name of an Armenian hero, Kristapor Mikaelian

L

Lernig – small mountain

Louys – light

Levon – lion (Greek origin)

M

Manoug – child, infant

Mardig – warrior

Mardouni – region and city in Armenia

Masis – Mount Masis

Mayis – The month of May

Meghri – 1.A region in Armenia 2.diminutive of meghr meaning honey

Melik – prince, king

Mesrob – inventor of the Armenian alphabet

Mher – Name of an Armenian hero

Moush – An ancient Armenian city

N

Nareg – 9th century saint

Nayiri – Historically, Nayiri has been used interchangeably with the name Armenia. In official documentation, the Kingdom of Urartu (590 BC) is referred to

as the lands of Nayiri. The literal translation is the land of canyons or river.

Nigol – short for Nigoghos-conquerer of the people (Greek origin)

Njteh – exile, foreigner

Norayr – new male

Noy – Noah

Nshan – Mark

O

Oshagan- A village in Armenia

P

Pailag – lightning

Paze´ (Paw-zeh), Բազէ – falcon

Pegor (Peh-gore), Բէկոր– piece, fragment

R

Raffi – 1. flash of lightning 2. Glorious man

Razmig – soldier,combatant, warrior

Rshdouni – An ancient Armenian dynasty

S

Sahag – The first name of the creator of the Armenian alphabet

Saren– From the mountain

Sarkis/Sako – from Assyrian name “Sargis” and Persian Sarkis meaning rainbow

Saro – cypress tree

Sasoun – An Armenian province and city

Sayat – hunter in Arabic. The first name of the famous Armenian poet and musician Sayat Nova.

Sebouh – nobleman, knight

Serop – short for Serovpe, group of angels. Also the name of an Armenian hero

Sevan – Lake Sevan

Sevag – one with black eyes

Shabouh – A derivative of an ancient Armenian King’s name of Vramshapuh

Shadarev – One who sees many suns -one who lives long

Shahan – short for Shahanshah meaning king of kings

Shahe – from the verb shahil meaning to win

Shant – Lightning

Shen – joyful, cheerful

Shirag/Shirak – A village and province in Armenia

Shiraz – 1. The last name of an Armenian poet, Hovhannes Shiraz 2. short for Shirazabad meaning free as a lion

Siamanto – The pen name of a famous Armenian writerS

Sirak- 1. Famous author, William saroyan’s pen name. 2. Eyes full of love

Sipan –A mountain range in Armenia

Sis – A mountain range in Armenia

T

Tavush – One of the provinces in Armenia

Torkom , Թորգոմ – Armenian progenitor Hayk’s father, fore-ancestor of Armenians

Toros – gift from God

Tro – 1. A derivative of Trasmatad meaning straight walker. 2. The name of an Armenian hero

Tvin – Ancient capital of Armenia

V

Vahagk/Vahakn – God of war and victory in Armenian mythology

Vahan – shield

Vahe- Persian origin meaning the best

Van/Vaughn – Name of a city and Lake in Western Armenia

Varak – Name of a mountain range and monastary in Armenia

Varouj/Varoujan – male dove

Vartan – A famous Armenian hero

Vartavar – A holiday in Armenian church

Vartkes – one with rose colored and full hair

Vatche – young boy

Vayk Vyke – A town in Armenia

Vem – boulder

Viken – victorious (Latin origin)

Vishab (Vee-shawb), Վիշապ – dragon

Vosdan , Ոստան – capital city, the Medieval Armenian Royal residence on lake Van (Middle name of Arshil Gorky was Vosdanig- Ոստանիկ)

Vosgam – from gold

Vram – 1. A derivative of an ancient Armenian King’s name of Vramshapuh 2. Fiery (Persian origin)

Vrej – revenge

Y-boys.jpg

Yeprad – A river in Armenia

Yeram – Flock of birds

Yerevan – Capital of Armenia

Yerchanig – happy, joyous

Yergat – iron

Z

Zadig – Easter

Zareh – weeping, in pain

Zorair – strong man

Unisex Names
Arates – 1. A village in Armenia 2. Someone who see the glass half full Arad des

Araz – used interchangeably for one of the largest rivers in the Caucasus, Arax River, with one of its borders being

Arin/Areen – assumed to be from Arun meaning bloodArmenia : Armenia!

Arek – sun

Armig – 1.short for Armine. 2.derived from the Armenian mythological name Armaniag. 3. Head of Armenian race

Artik – A city in Armenia’s Shirak province

Arshalooys – Dawn

Chiva/Shiva – A village in Armenia

Datev – An Armenian monastary. Also spelled Tatev

Davigh , Տաւիղ – Ancient Armenian harp

Dvin – A village in Armenia

Grag (guh-rawg), Կրակ – fire

Kami – strong wind

Louys – light

Mayis – The month of May

Meghri – 1.A region in Armenia 2.diminutive of meghr meaning honey

Nayiri – Historically, Nayiri has been used interchangeably with the name Armenia. In official documentation, the Kingdom of Urartu (590 BC) is referred to

as the lands of Nayiri. The literal translation is the land of canyons or river.

Paze´ (Paw-zeh), Բազէ – falcon

Pegor (Peh-gore), Բէկոր– piece, fragment

Sevan– famous lake in Armen

Սասունցի Դավիթ – Давид из Сассуна – David from Sassoon

Սասունցի Դավիթ – Давид из Сассуна – David from Sassoon

Սասունցի Դավիթ – Давид из Сассуна – David from Sassoon