Վրացական քրոնիկոններ – Քարթլի քրոնիկոն The Georgian Chronicles-Kartli Chronicle,Kartlis Tskhovreba Грузинские хронки-Летопись Картли ქართული მატიანე-ქართლის მატიანე

Грузинские хрони

Kartlis Tskhovreba/Летопись Картли 

Kartlis Tskhovreba -Летопись Картли
Kartlis Tskhovreba -Летопись Картли
Kartlis Tskhovreba -Летопись Картли
Kartlis Tskhovreba -Летопись Картли

Վրացական քրոնիկները Kartlis Tskhovreba / Քարթլի քրոնիկոն

Նույն ժամանակահատվածում փախստականների խմբեր եկան Իվերիա երկիր ՝ բաղկացած հույներից, սիրիացիներից և խազարներից, որոնք հետապնդվում էին իրենց թշնամիների կողմից: [Իբերիան] ընդունեց նրանց [10] ՝ օգնելու իրենց ընդդեմ իրանցիների: Բացի այդ, միևնույն ժամանակ եկան Երուսաղեմը գրաված Նաբուգոդոնոսորից փախած հրեաները: Նրանք աղոթատեղի խնդրեցին Մցխեթայի տիրակալից, և նա նրանց տվեց [տարածք] Արագ գետի Zanանավ անունով, որն այժմ կոչվում է Քերք: Մինչ այս պահը Իբերիայի լեզուն հայերենն էր: Բայց այդ ժամանակներից, նրանց մեջ բնակություն հաստատած ժողովուրդների ազդեցության ներքո [Այվերս] սկսեցին փոխվել, սկսվեց լեզուների և ժողովուրդների խառնուրդը, ինչը, ի վերջո, հանգեցրեց այն բանին, որը մենք այժմ անվանում ենք վրացերեն և ժողովուրդ:

The Georgian Chronicles
Kartlis Tskhovreba/Летопись Картли 

“В этот же период в страну Иверия пришли группы беженцев, состоящие из греков, сирийцев и хазар, которые подвергались притеснениям со стороны своих врагов. [Иверия] приняла их [10] в помощь себе против иранцев. Кроме того, в то же время пришли евреи, бежавшие от Навуходоносора, захватившего Иерусалим. Они просили место для поклонения у правителя Мцхеты, и он дал им [район] на реке Араг под названием Занав, который теперь называется Ксерк. До этого момента языком Иверии был армянский. Но с того времени, под влиянием народов, осевших среди них, [иверы] начали меняться, началось смешение языков и народов, что привело в итоге к тому, что в настоящее время называем грузинским языком и народом.

Georgian Chronicles CHAPTER 2

In the same period there came to the country of Iberia some fugitives from the Greeks, Syrians, and Khazars who were harassed by their enemies. [The Iberians] accepted them to aid themselves against the Iranians. Also at that time came Jews who had escaped from Nebuchadnezzar (Nabugodonosor), who had captured Jerusalem. And they requested a place for worship from the tanuter of Mts’xet’a; and he gave them [an area by] a stream on the Arag river called Zanaw, now called Xerk. Up to this point the language of Iberia was Armenian. But then [the Iberians] started to be changed by the peoples dwelling among them, and there occurred a mixing up of everything, leading to that which is presently called Georgian.

ქართული მატიანეები ქართლის ცხოვრება / ქართლის მატიანე

იმავე პერიოდში ლტოლვილთა ჯგუფები მოვიდნენ ივერიის ქვეყანაში, რომელშიც შედიოდნენ ბერძნები, სირიელები და ხაზარები, რომლებიც მტრის მიერ იყო შევიწროებული. [იბერიამ] მიიღო ისინი [10], რომ თავი დაეხმარათ ირანელების წინააღმდეგ. გარდა ამისა, ამავე დროს მოვიდნენ ებრაელები, რომლებიც გაქცეულან ნაბუქოდონოსორიდან, რომლებმაც იერუსალიმი აიღეს. მათ მცხეთის & nbsp; მმართველს სთხოვეს თაყვანისცემის ადგილი და მან მისცა მათ [ტერიტორია] მდინარე არაგზე, რომელსაც ზანავი ჰქვია, რომელსაც ახლა ქსერკი ჰქვია. ამ ეტაპზე იბერიის ენა იყო სომხური. მაგრამ იმ დროიდან, მათში დასახლებული ხალხების გავლენის ქვეშ, [ივერსი] შეიცვალა, დაიწყო ენებისა და ხალხების შერევა, რამაც საბოლოოდ გამოიწვია ის, რასაც დღეს ჩვენ ქართულ ენასა და ხალხს ვუწოდებთ.