Աշուղ Հավասի – Նազե նազ (Իրինա Հարությունյան) – Ашуг Хаваси – Назе Наз (Ирина Арутюнян) – Ashugh Havasi – Naze Naz (Irina Harutyunyan)

Աշուղ Հավասի – Նազե նազ (Իրինա Հարությունյան) – Ашуг Хаваси – Назе Наз (Ирина Арутюнян) – Ashugh Havasi – Naze Naz (Irina Harutyunyan) -Ашуг Хаваси – Назе Наз.

Исполняет Ирина Арутюнян, Культурный Союз Саят-Нова. Альбом выпущен при поддержке Ашуга Хавасу, внука Ашота Карапетяна-Ashugh Havasi – Naze Naz. Performed by Irina Harutyunyan, Sayat-Nova Cultural Union. The album was released with the support of Ashugh Havasu, grandson of Ashot Karapetyan

Աշուղ Հավասի – Նազե նազ։ Կատարումը՝ Իրինա Հարությունյան, Սայաթ-Նովա մշակույթային միություն։ Ալբոմը թողարկվել է Աշուղ Հավասու թոռ՝ Աշոտ Կարապետյանի աջակցությամբ

Ашуг Хаваси – Назе Наз. Исполняет Ирина Арутюнян, Культурный Союз Саят-Нова. Альбом выпущен при поддержке Ашуга Хавасу, внука Ашота Карапетяна.

Ashugh Havasi – Naze Naz. Performed by Irina Harutyunyan, Sayat-Nova Cultural Union. The album was released with the support of Ashugh Havasu, grandson of Ashot Karapetyan

Ո՞ւր ես գնում դո ւիմ հոգեակ նազէ—նազ.
Ես անհամբեր ճանապարհիդ կը սպասեմ,
Դու անցնում ես հազար տեսակ նազէ—նազ, նազէ—նազ.
Ինձ տեսնելիս փախչում ես եար վազէ—վազ, վազէ—վազ։

Դու մի աստղ ես երկնուց իջած լուսաշաղ,
Հողածին չե՞ս, որ չես սիրում երգ ու խաղ,
Վառ գարուն է նոր է բացուել վարդաքաղ,
Պարտէզ կ՚երթաս դու իմ հրեշտակ նազէ—նազ, նազէ— նազ.
Ինձ տեսնելիս փախչում ես եար վազէ—վազ, վազէ—վազ։

Դու Հաւասու երգին լսիր իմ սիրուն,
Երբ փունջ կապես ծաղիկներից դալարուն,
Երանի թէ վերադարձիդ դէպի տուն,
Կրծքիդ սեղմած վարդ ու մեխակ նազէ—նազ, նազէ—նազ.
Ինձ տեսնելիս փախչում ես եար վազէ—վազ, վազէ—վազ։